1. Προσφερόμενες υπηρεσίες - Η εταιρία μας

1.1. Ο ιστότοπος www.navajo.gr είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (στο εξής «ηλεκτρονική πλατφόρμα») άμεσης και εύχρηστης διασύνδεσης και απόκτησης πρόσβασης, εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών πρακτόρων, συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών εν γένει, οι οποίοι ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, στις ήδη ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο ηλεκτρονικές υπηρεσίες ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες εμφανίζονται στην εν λόγω Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ταυτόχρονα και με τρόπο που επιτρέπει ενιαία επισκόπησή τους από τους Χρήστες. Παρέχει πληροφορίες συγκριτικής τιμολόγησης των ασφαλιστικών προγραμμάτων και των ασφαλιστικών καλύψεων που προσφέρονται από τις οικείες ασφαλιστικές εταιρίες. Η εμφάνιση των σχετικών αποτελεσμάτων είναι συνολική, ενιαία και γίνεται με απλό τρόπο που δεν απαιτεί την διαδοχική πρόσβαση του χρήστη σε πολλαπλές ιστοσελίδες. Επίσης, με την χρήση του ιστότοπου www.navajo.gr παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, απευθείας πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (web services) των ασφαλιστικών εταιριών, των οποίων οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο, σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους προς τούτο χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, έτσι ώστε να προβαίνουν σε έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σύμφωνα με τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε υποψήφιου πελάτη. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα παρέχει, επίσης, δυνατότητες διαχείρισης και ανάπτυξης πελατολογίου και χαρτοφυλακίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

1.2. Διαχειρίστρια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr είναι η εταιρία με την επωνυμία «NAVAJO Ε.E.» με τον διακριτικό τίτλο «NAVAJO», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 801660075/ Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης - Aρ.Γ.Ε.ΜΗ. 161008406000) (εφεξής «η Εταιρία» ή «NAVAJO»).

1.3 Οι ακόλουθες εκφράσεις, εάν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό, θα έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω:

1.3.1. “Πρόγραμμα” ή “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα” είναι το λογισμικό εφαρμογών (application software) της Εταιρίας, με τα χαρακτηριστικά που εμφαίνονται στις αντίστοιχες περιγραφές λειτουργιών του ιστότοπου, όπως εκάστοτε περιγράφονται, καθώς και τυχόν νέες βελτιωμένες εκδόσεις (updates) αυτού, που θα διατεθούν στον Χρήστη με βάση αυτή τη Σύμβαση, προκειμένου να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

1.3.2 “Αμοιβή Παραχώρησης Άδειας Χρήσης” (License Fee) είναι το αντίτιμο για την παραχώρηση άδειας χρήσης του Προγράμματος προς τον Χρήστη. Το ύψος και τρόπος καταβολής της Αμοιβής Παραχώρησης Άδειας Χρήσης προσδιορίζεται ρητά στον ιστότοπο και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των μερών. Το αντίτιμο υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ασφαλιστικών εταιριών με των οποίο διασυνδέεται ο Χρήστης δια μέσω του Προγράμματος. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προβαίνει σε αξιοποίηση της προαιρετικής αποστολής μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) δια μέσω του Προγράμματος επιβάλλονται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις ανά μήνυμα (SMS).

1.4. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Συνεργατών της Εταιρίας είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.30-16.30 στο τηλέφωνο 2310 235 871. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της Εταιρίας και του εκάστοτε καλούντος ενδέχεται να ηχογραφούνται, μετά από ενημέρωση του καλούντος και παροχή συγκατάθεσης από αυτόν, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι Χρήστες της παρούσας υπηρεσίας μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Συνεργατών της Εταιρίας και με αποστολή e-mail στη διεύθυνση [email protected]

2. Οι Χρήστες

2.1. Η παρούσα άδεια χρήσης είναι μη αποκλειστική και παρέχει στον Χρήστη μόνο τα ακόλουθα δικαιώματα:

2.1.1. να χρησιμοποιεί, να έχει πρόσβαση, να εμφανίζει, να εκτελεί ή να εργάζεται με άλλον τρόπο (εφεξής «εκτέλεση») το Πρόγραμμα, στο οποίο αποκτά πρόσβαση με την χρήση φυλλομετρητή (browser).

2.1.2. να αποθηκεύει ή να εγκαθιστά αρχεία και δεδομένα του Προγράμματος σε αποθηκευτικά μέσα, όπως σε διακομιστή δικτύου αλλά και σε άλλα σταθερά μέσα αποθήκευσης ηλεκτρονικών συσκευών. Η λήψη αντιγράφων και δεδομένων εκ του Προγράμματος πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2.1.3. να παρέχει πρόσβαση στο Πρόγραμμα δια μέσου του προσωπικού του λογαριασμού κατά μέγιστο αριθμό σε δέκα (10) περαιτέρω πρόσωπα. Ειδικότερα, ο Χρήστης δύναται να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε πέντε (5) επιπλέον πρόσωπα για λόγους διευκόλυνσης της λειτουργίας της επιχείρησής του (υπάλληλοι, βοηθητικό προσωπικό) και σε πέντε (5) επιπλέον πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών του.

3. Ζητήματα ασφαλιστικής νομοθεσίας

3.1. Ως Xρήστης ονομάζεται ο μεσίτης ασφαλίσεων, ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εν γένει, ο οποίος για την χρήση των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας www.navajo.gr απαιτείται να κάνει εγγραφή, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μοναδικό όνομα χρήστη (user name) και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Με την χρήση των στοιχείων αυτών και αφού εισέλθει στις υπηρεσίες διασύνδεσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, o εξουσιοδοτημένος Χρήστης, ο οποίος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4583/2018 και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, μπορεί να εκδίδει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των ασφαλιστικών εταιριών που εμφανίζονται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, και εφόσον τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις εν λόγω ασφαλιστικές εταιρίες, ασφαλιστήρια συμβόλαια στο όνομα και για λογαριασμό των εκάστοτε πελατών του.

3.2. Η Εταιρία δεν καθορίζει το περιεχόμενο, τους ειδικούς και γενικούς όρους, τα ασφάλιστρα και τα λοιπά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων, των εμφανιζόμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Εταιρία δεν έχει δικαίωμα ή δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο Χρήστης. Συνεπώς, ο Χρήστης φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και ειλικρίνεια των συγκεκριμένων πληροφοριών και παραμέτρων. Επίσης, η Εταιρία δεν έχει δικαίωμα ή δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα. Για τον λόγο αυτόν, σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων των εκδιδόμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.

3.3. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να εκδώσει για λογαριασμό πελάτη του ασφαλιστήριο, για οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν ασφαλιστικής επιχείρησης, το οποίο εμφανίζεται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται απευθείας μεταξύ του Χρήστη και της αντίστοιχης ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν και μάλιστα όχι δια μέσου της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας www.navajo.gr, αλλά δια μέσου της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή πύλης (portal) της εκάστοτε συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης, στην οποία έχει νόμιμη πρόσβαση ο Χρήστης δυνάμει της σύμβασης συνεργασίας που έχει καταρτίσει με την εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση και του δικαιώματος πρόσβασης που η τελευταία του έχει παραχωρήσει σε αυτήν και μόνον εντός των ορίων του εν λόγω δικαιώματος.

3.4. Η Εταιρία δεν αποτελεί ασφαλιστική επιχείρηση. Επομένως, δεν αποδέχεται η ίδια αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ούτε αναλαμβάνει την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που αφορούν και δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται ή εκείνες των οποίων τα ασφαλιστικά προϊόντα εμφανίζονται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση και ανάληψη καλύψεως ασφαλιστικών κινδύνων (underwriting) και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέγεται κάθε φορά μέσω της Hλεκτρονικής Πλατφόρμας www.navajo.gr, πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία εκδίδει το οικείο ασφαλιστήριο.

3.5. O Χρήστης αποδέχεται και δηλώνει υπεύθυνα ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της Εταιρίας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και ουδεμία συνέπεια έχει για την διαχειρίστρια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

3.6. Επίσης, ο Χρήστης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Εταιρίας ή σε αποθηκευτικούς χώρους ηλεκτρονικών δεδομένων των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών αποδεικνύουν πλήρως τις δραστηριότητες του στον ιστότοπο της Εταιρίας και τα σχετικά πραγματικά περιστατικά.

4. Εγγραφή και σύνδεση Χρηστών

4.1. Η παρούσα σύμβαση παρέχει στον Χρήστη, σε μη αποκλειστική βάση, μόνο όσα δικαιώματα χρήσης του Προγράμματος ρητά αναφέρονται σε αυτήν. Η Εταιρία διατηρεί και δεν παραχωρεί στον Χρήστη οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Ο Χρήστης δύναται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα μόνο όπως ρητά του παρέχεται η δυνατότητα να το πράττει με την παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο Πρόγραμμα, οι οποίοι επιτρέπουν να χρησιμοποιείται αυτό μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται:

• η παράκαμψη, απόπειρα παράκαμψης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών του Προγράμματος, • η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή η ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα του Προγράμματος, • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του Προγράμματος από όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση ή επιτρέπονται από το δίκαιο, παρά αυτόν τον περιορισμό, • η παροχή πρόσβασης και η δημοσίευση του Προγράμματος με σκοπό την αντιγραφή του από άλλα άτομα, • η μίσθωση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του Προγράμματος, • η μεταβίβαση του Προγράμματος ή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκ της παρούσας σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο ή • η χρήση του Προγράμματος για εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας λογισμικού.

4.2. Σε περίπτωση που προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο ότι τα δηλωθέντα στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία, δεν είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Ασφαλιστική Εταιρία με την οποία είναι συμβεβλημένος ο εκάστοτε Χρήστης, η Εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να επανεξετάσει την δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της, ακόμη δε και να διακόψει οριστικά την πρόσβαση του Χρήστη σε αυτές.

4.3. Η Εταιρία θα αποστέλλει στον Χρήστη σύνδεσμο (link), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης, με την χρήση του οποίου ο τελευταίος θα μπορεί να επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση του κωδικού που ο ίδιος έχει επιλέξει, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

4.4. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει, η οποία είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία δήλωσε αρχικά ο Χρήστης, διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την αλλάξει, τότε ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία, δηλώνοντας παράλληλα τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με δήλωση του Χρήστη στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, είτε μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Συνεργατών της Εταιρία (Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2310 235 871). Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Χρήστη περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι ο Χρήστης είναι ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το νόμιμο κάτοχο αυτού. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή η Εταιρία διαπιστώσει ότι ο Χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά την πρόσβαση του Χρήστη από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

4.5. Σε περίπτωση υποκλοπής του κωδικού πρόσβασης, ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα και εγγράφως τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Ο Χρήστης οφείλει να εφαρμόζει διαρκώς τις απαραίτητες διαδικασίες και μέτρα ελέγχου και να λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο επιμέλειας για την μη υποκλοπή των στοιχείων ταυτοποίησής του. Μεταξύ άλλων, οφείλει να εφαρμόζει διαρκώς και να τηρεί ενδεικτικά τα ακόλουθα μέτρα:

4.5.1. Να δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης με το λιγότερο οκτώ (8) χαρακτήρες που θα περιλαμβάνουν αριθμούς, πεζά και κεφαλαία γράμματα. Δεν πρέπει να δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης που είναι εύκολα προβλέψιμοι.

4.5.2. Να απομνημονεύει τον κωδικό πρόσβασης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταγράφει τους κωδικούς ασφάλειας σε χαρτί ή σε άλλο μέσο καταγραφής, ειδικά όταν το μέσο καταγραφής βρίσκεται κοντά στον υπολογιστή του.

4.5.3. Να μην επαναχρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας.

4.5.4. Να αντιμετωπίζει τoν κωδικό ασφαλείας ως ευαίσθητη/εμπιστευτική πληροφορία και να μην αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά με την χρήση της λειτουργίας "Remember Password"/ “Αποθήκευση κωδικών” που προσφέρεται από διάφορες εφαρμογές, προγράμματα ή άλλες υπηρεσίες.

4.5.5. Να κλειδώνει την οθόνη του υπολογιστή του (screenlock), όταν απομακρύνονται από αυτόν για εύλογο χρονικό διάστημα.

4.6. Ο Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο το δικό του username για την πρόσβαση στα συστήματα, τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις υπηρεσίες της Εταιρία.

4.7. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από τους Χρήστες:

• Για την διανομή, επεξεργασία ή αποθήκευση περιεχομένου με ρατσιστικό, ξενοφοβικό, υβριστικό, μισαλλόδοξο, προσβλητικό χαρακτήρα, με θρησκευτικό ή εθνικό χαρακτήρα, καθώς και για την διανομή, επεξεργασία ή αποθήκευση πορνογραφικού υλικού σε μορφή κειμένου ή εικόνων ή ταινιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ή άλλου οποιασδήποτε μορφής παράνομου εν γένει, μη αποδεκτού και επιβλαβούς περιεχομένου. • Για την διανομή εμπορικών ή προσωπικών διαφημίσεων και προώθηση προϊόντων διαφορετικών από αυτά που νόμιμα διαθέτει η Εταιρία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της. • Για την διακίνηση μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (SPAM). Οποιοσδήποτε δέχεται τέτοιο υλικό θα πρέπει αμέσως να ενημερώνει τον Yπεύθυνο Aσφάλειας της Εταιρία. • Για πράξεις ή προσπάθειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα άλλων χρηστών του δικτύου. • Για προσπάθειες εκμετάλλευσης ή διόρθωσης κενών ασφαλείας των δικτυακών πόρων, των υπολογιστών χρηστών, των διακομιστών και των εφαρμογών της Εταιρίας ή άλλου Χρήστη. • Για να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου ή να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρίας ή και τρίτων. • Για να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρίας. • Για να εμποδίσει οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να τον υποβοηθήσει στο να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του. • Για να προωθεί ή/και διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα Η/Υ σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους ασφαλισμένους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρίας. • Για να διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσει και να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων της Εταιρίας. • Για να αποκαλύψει πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. • Για να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τις σε ισχύ κανονιστικές διατάξεις.

4.8. Γενικότερα, δεν επιτρέπεται η χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και των υπηρεσιών της Εταιρίας για διακίνηση υλικού που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

4.9. Κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψη του Χρήστη μη ορθή ή παράνομη συμπεριφορά και χρήση των συστημάτων, δικτύων, εφαρμογών και υπηρεσιών, ή οποιοδήποτε κενό ασφαλείας συστήματος, το οποίο θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί άμεσα τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της Εταιρίας.

4.10. Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω όρων, η Εταιρία επιφυλάσσεται για την λήψη των νόμιμων μέτρων, ιδίως τον τερματισμό της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες της Εταιρίας.

5. Ζητήματα ευθύνης της Εταιρίας

5.1. Η Εταιρία επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο υλοποίησης των πάσης φύσεως αιτημάτων που απευθύνει ο Χρήστης προς αυτήν, στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα παρέχει στους Χρήστες της το ακριβές περιεχόμενο, δηλαδή, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, την τιμολόγηση αυτών κ.λπ., που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου της εκάστοτε ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως ακριβώς εμφανίζονται στον τελευταίο. Την ευθύνη για τη νομιμότητα του περιεχομένου και για την ορθή και σύννομη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της εκάστοτε ασφαλιστικής επιχείρησης φέρει αποκλειστικά και μόνον η τελευταία και ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ή αποδέχεται σχετικά η Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του ιστοτόπου ή τρίτους. Σε κάθε περίπτωση που η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα παρέχει σύνδεση σε ιστοτόπους ή ιστοσελίδες τρίτων, αυτοί έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοτόπων, ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Navajo, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου, οι λήπτες ασφάλισης και ασφαλισμένοι καθώς και οι υποψήφιοι λήπτες ασφάλισης πρέπει να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση των ιστοτόπων, ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τους. Παρά το γεγονός ότι η Navajo ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοτόπων, ιστοσελίδων ή/και υπηρεσιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις διατηρεί την ευχέρεια οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση του Χρήστη με ιστοσελίδες και εν γένει περιεχόμενο τρίτου, εάν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

6.1. Με την επιφύλαξη των υφισταμένων δικαιωμάτων τρίτων, το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας www.navajo.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται, ενδεικτικά, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετατροπή, προσαρμογή, διευθέτηση, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη, παρουσίαση, διάθεση στο κοινό, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας σε σχέση με το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, καθώς και κάθε πράξη παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της υπηρεσίας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ίδιας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και εν γένει διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ως διακριτικά γνωρίσματα της ίδιας της Εταιρίας, των καταστημάτων της, των προϊόντων της και των υπηρεσιών της, όπως ενδεικτικά τα διακριτικά γνωρίσματα “Navajo” κ.λπ. ανήκουν αποκλειστικά στην ίδια την Εταιρία και προστατεύονται απολύτως έναντι παντός τρίτου προσβολέα ή δυνητικού προσβολέα από τους σχετικούς νόμους περί διακριτικών γνωρισμάτων. Η εμφάνισή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν δύναται κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. Διαθεσιμότητα υπηρεσιών

7.1. Η Εταιρία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την διαρκή και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr. Οι Χρήστες και οι πελάτες/εντολείς αυτών αποδέχονται ότι η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε, να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα/οριστικά την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας είτε στο σύνολο αυτής είτε τμηματικά, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και τους πελάτες/εντολείς αυτών, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητά της ενδέχεται να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τον μεγάλο αριθμό Χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του ιστότοπου ταυτόχρονα, ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ' αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, από την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, από την καθυστέρηση, από διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών ή απώλειας του περιεχομένου τους, καθώς και από την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

7.2. Η Εταιρία δεν υπέχει καμία υποχρέωση προς τον Χρήστη για μη εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος και για απώλεια δεδομένων και πληροφοριών, εάν ο Χρήστης:

7.2.1. Δεν εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (backup).

7.2.2. Χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που δεν πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές που θέτει η Εταιρία για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

7.2.3. Χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα μη συμμορφούμενος προς τις οδηγίες που υπάρχουν στα εγχειρίδια χρήσης αυτού.

7.2.4. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του ηλεκτρονικό υπολογιστή.

7.2.5. Επιτρέψει οιασδήποτε φύσεως επέμβαση στο Πρόγραμμα από άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία για την συγκεκριμένη εργασία.

7.2.6. Εάν διαπιστωθεί βλάβη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή φθορά των μαγνητικών μέσων ή διακοπή ή πτώση της τάσης του ρεύματος.

7.3. Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών και προβλημάτων του Χρήστη που οφείλονται σε μη τήρηση των παραπάνω όρων χρήσεως, εφόσον η αποκατάσταση αυτών κριθεί δυνατή από την Εταιρία, κοστολογώντας κατά περίπτωση τις υπηρεσίες αυτές.

8. Διάρκεια – Λύση της σύμβασης

8.1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου προς τον Χρήστη.

8.2. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι ετήσια και η παραχωρούμενη άδεια χρήσης ισχύει μέχρι την καταγγελία αυτής ή την παρέλευση της διάρκειας της παρούσας σύμβασης.

8.3. Κατά την λήξη της παρούσας σύμβασης τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την παρούσα σύμβαση. Ο Χρήστης υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία για την βούλησή του να ανανεώσει, να τροποποιήσει ή να λύσει την παρούσα σύμβαση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παρούσα σύμβαση ανανεώνεται αυτοδικαίως με τους ίδιους όρους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους χωρίς άλλη ειδοποίηση, εκτός εάν γνωστοποιηθεί καταγγελία της παρούσας σύμβασης.

8.4. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα δοκιμαστικής περιόδου χρήσης του Προγράμματος για διάστημα τριάντα ημερολογιακών ημερών. Το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών δεν υπολογίζεται στην καταβαλλόμενη Αμοιβή Παραχώρησης Άδειας Χρήσης. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να δηλώσει αναιτιολόγητα την διακοπή της χρήσης της Προγράμματος και την λύση της παρούσας σύμβασης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τριάντα ημερών της δοκιμαστικής περιόδου χρήσης. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται οποιοδήποτε τυχόν καταβληθέν χρηματικό ποσό για την χρήση και πρόσβαση στο Πρόγραμμα.

8.5. Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εγγράφως, με την συνδρομή σπουδαίου λόγου (έκτακτη καταγγελία). Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση λύεται με μόνη τη λήψη του εγγράφου της καταγγελίας, από το μέρος προς το οποίο αυτή απευθύνεται. Ως σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας, για την περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρίας, συμφωνούνται και αναγνωρίζονται μεταξύ των μερών ενδεικτικά οι εξής:

 η εκ μέρους του Χρήστη αθέτηση οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στην παρούσα σύμβαση απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, αλλά και κάθε άλλου όρου αυτής, οι οποίοι ρητά συμφωνούνται και αναγνωρίζονται από τα μέρη στο σύνολό τους ως απολύτως ουσιώδεις για τη μεταξύ τους σχέση,  κάθε πράξη ή παράλειψη του Χρήστη, αντίθετη στην παρούσα ή στα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρίας, είτε συνιστά αστικό ή ποινικό αδίκημα είτε όχι, όπως -εντελώς ενδεικτικά- η τέλεση ανταγωνιστικών πράξεων σε βάρος της Εταιρίας και κάθε απόσπαση ή προσπάθεια απόσπασης του πελατολογίου της, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, η αποκάλυψη των επιχειρηματικών ή άλλων απορρήτων της, η διάθεση σε τρίτους εντύπων της Εταιρίας και εν γένει υλικού προώθησης των υπηρεσιών της, η χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας κ.λπ.,  η μη συμμόρφωση του Χρήστη στις εκάστοτε κατευθύνσεις, εντολές και οδηγίες της Εταιρίας, στις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των εν γένει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,  η παράβαση των όρων χρήσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Εταιρίας,  η εκ μέρους του Χρήστη τέλεση πράξης ή παράλειψης σε βάρος είτε του νομικού προσώπου της Εταιρίας, είτε των μελών της διοίκησής της, είτε των μετόχων της, είτε των με οποιαδήποτε σχέση συνεργαζόμενων με αυτήν προσώπων, η οποία συνεπάγεται την αστική ή ποινική ευθύνη του Χρήστη.

8.6. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε περίπτωση πτώχευσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας που αφορά οποιοδήποτε μέρος, θανάτου ή κήρυξης του Συνεργάτη σε δικαστική συμπαράσταση, λύσης και εκκαθάρισης οποιουδήποτε των μερών.

8.4. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης αυτής για οποιοδήποτε λόγο, ο Χρήστης θα επιστρέψει αμέσως στην Εταιρία το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εντύπων και τυχόν αντιγράφων, εξουσιοδοτημένων ή μη, του Προγράμματος ή των εν λόγω εντύπων ή θα το διαθέσει κατά τρόπο που θα υποδείξει η Εταιρία. Ο Χρήστης είναι δυνατόν να ζητηθεί να υπογράψει δήλωση που να βεβαιώνει τη συμμόρφωσή του με τους όρους αυτής της παραγράφου.

8.7. Η Εταιρία σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης έχει δικαίωμα να απαιτήσει από το Χρήστη και την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που υπέστη λόγω παράβασης των όρων από το Χρήστη. Στην περίπτωση άρνησης εξόφλησης οφειλής του Χρήστη έναντι της Εταιρίας, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της άδειας χρήσης του λογισμικού έως την πλήρη εξόφληση του υπολοίπου.

8.8. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ο Χρήστης υποχρεούται να παύσει να χρησιμοποιεί το λογισμικό, οφείλει να απαλείψει από την μνήμη της ηλεκτρονικής συσκευής του αρχεία της εφαρμογής και τέλος σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται, επιστροφή μέρους ή όλου του καταβληθέντος τιμήματος για την απόκτηση της άδειας χρήσης.

9. Ασφάλεια

9.1. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αν και η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Χρήστη από ψηφιακούς ιούς και κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια. Συνεπώς, κάθε Χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

10. Προσωπικά δεδομένα

10.1. H Εταιρία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συμβαλλομένων και των Χρηστών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ή τρίτων θα γίνεται κατά τρόπο σύμφωνο με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των εμπλεκομένων προσώπων όσο το δυνατόν καλύτερα. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει σε κάθε μορφής επεξεργασία αυτών, αυτοματοποιημένη ή μη, μόνο εφόσον η εν λόγω πράξη επεξεργασίας είναι σύμφωνη με τους όρους και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και είναι πράξη αναγκαία για λειτουργία αυτής. Επιπρόσθετα, η αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πληροί τις απαιτήσεις νομιμότητας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, ελαχιστοποίησης, ακρίβειας, χρονικού περιορισμού, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της επεξεργασίας, όπως οι υποχρεώσεις αυτές καθιερώνονται και επιβάλλονται από τη διάταξη του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ).

10.2. Ειδικότερα, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τα Προσωπικά Δεδομένα, των οποίων λαμβάνει γνώση η Εταιρία, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων:

• Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, φορολογικές δηλώσεις ή εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών αρχών κ.λπ. • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου κ.λπ. • Δεδομένα απαραίτητα για την κατάρτιση και διαχείριση ασφαλιστικής σύμβασης (τα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν και ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών) όπως πληροφορίες απαραίτητες για την εκτίμηση κινδύνου, τη σύναψη και τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης κάλυψης: π.χ. μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και στόχους του υποκειμένου των δεδομένων, δεδομένα υγείας αυτού, πληροφορίες που άπτονται της οδηγικής του συμπεριφοράς, προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων του ασφαλίσματος κ.λπ. • Δεδομένα οικονομικής κατάστασης και πληρωμής: τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές κάρτες του πελάτη, τραπεζικές κινήσεις κ.λπ., • Δεδομένα που αφορούν ποινικές διώξεις ή ποινικές καταδίκες ή δικαστικές ή εισαγγελικές έρευνες, καθώς και έρευνες ή ελέγχους ανεξάρτητων ή διοικητικών αρχών, • Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση απαιτήσεων καταβολής ασφαλίσματος: π.χ. Προσωπικά Δεδομένα πελατών ή τρίτων προσώπων που συνοδεύουν την ή σχετίζονται με την αίτηση καταβολής ασφαλίσματος συνεπεία επέλευσης ενός ασφαλισμένου κινδύνου, • Άλλα δεδομένα δημόσια διαθέσιμα: π.χ. δημόσιες βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο κ.λπ.

10.3. H Εταιρία δεν συγκεντρώνει πληροφορίες για άλλες ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, προγράμματα των οποίων κάνετε χρήση στον υπολογιστή σας, passwords που χρησιμοποιείτε, ή άλλο κλειδί που ανοίγει πεδία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα από τον υπεύθυνο τέτοιων ιστοσελίδων.

10.4. H Εταιρία δεν συγκεντρώνει μεμονωμένες πληροφορίες για προσωπικά σας δεδομένα (όπως το όνομά σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλη πληροφορία επικοινωνίας), εκτός αν εσείς εν γνώσει σας παρέχετε τέτοια πληροφορία.

10.5. Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε στην εταιρία μας (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας και για το χρονικό διάστημα χρήσης αυτών, θα τηρούνται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία μας για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της παρούσας άδειας χρήσης και για την άσκηση των οικείων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας. Έχετε, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης που προβλέπουν τα άρθρα 15 επ. ΓΚΠΔ με την εκεί οριζόμενη διαδικασία προβολής των δικαιωμάτων αυτών.

10.6. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που θέτουν τα άρθρα 28 παρ. 3 στ. γ και 32 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του ΓΚΠΔ. Επίσης, η Εταιρία εφαρμόζει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, πρόληψης μη εξουσιοδοτημένης, αθέμιτης ή παράνομης πρόσβασης ή/και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και απώλειας, καταστροφής ή αλλοίωσης της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων, και εξασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση το επίπεδο ασφαλείας των μέτρων είναι ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της χρήσης των παρόντων υπηρεσιών.

10.7. Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα δηλώσετε, στο πλαίσιο της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε, οποτεδήποτε επιθυμείτε, να αντιταχθείτε στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

10.8. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει την δυνατότητα αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων με την χρήση της προσωπικής διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση χρήσης αυτής της προαιρετικής δυνατότητας η Εταιρία αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται ή απευθύνονται από και προς την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

10.9. Η Εταιρία δεν θα διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, παρά μόνον εάν αυτό απαιτείται ρητά από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Εταιρία θα ενημερώνει δεόντως τον Χρήστη πριν τη διαβίβαση, θα προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαβίβαση να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας στην Ελλάδα σχετικής νομοθεσίας.

10.10. Δεν επιτρέπεται η ακρόαση, υποκλοπή, παρακολούθηση, αποθήκευση, επεξεργασία, εξαγωγή, διαβίβαση, ανακοίνωση και δημοσιοποίηση εταιρικών δεδομένων και προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και των πελατών της Εταιρίας, από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και πελατών της εταιρίας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μόνο με την επιφύλαξη όσων η ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και οι ρυθμιστικές διατάξεις ορίζουν.

10.11. Mε την πρόσβαση και χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, ο Χρήστης λογίζεται ότι αποδέχεται και συναινεί στην χρήση «Cookies». «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν στοιχεία δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Σκοπός τους είναι να επιτρέπουν την αναγνώριση του υπολογιστή του κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη βελτίωση της περιήγησης σε αυτό.

10.11. Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο αυτόματα δέχονται «Cookies», αλλά ο Χρήστης μπορεί κατά κανόνα να διαφοροποιήσει την διάταξη του προγράμματός του, προκειμένου να εμποδίσει την συγκεκριμένη λειτουργία. Αν o Χρήστης δεν επιθυμεί να δέχεται «Cookies», μπορεί να ανατρέξει στο αρχείο «help» του πλοηγού του στο Internet για να μάθει πώς μπορεί να μπλοκάρει όλα τα « Cookies» ή να δέχεται προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση ενός «Cookie».

11. Γλώσσα - Εφαρμοστέο δίκαιο

11.1. Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την Εταιρία, του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου και του δικαιούχου του ασφαλίσματος με την Εταιρία, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν, καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με την Εταιρία ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

11.2. Οι σχέσεις μεταξύ Εταιρίας και Χρηστών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται βάσει αυτού.

11.3. Για κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη που θα προκύψει από τους παρόντες όρους χρήση, από την εφαρμογή της αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.